Allmänna villkor

IN Rabatt

Version:2018-11-16

1. Omfattning

Dessa allmänna villkor reglerar all användning av de tjänster och funktioner som presenteras på denna hemsida och under varumärket IN Rabatt.

IN Rabatt framförhandlar och underhåller inköpsavtal (vidare kallat tjänst) till förmån för Installatörsföretagens medlemsföretag (vidare kallade användare).

IN Rabatt är inte en juridisk part i de köp av varor och tjänster som kan fullföljas genom de presenterade inköpsavtalen.

2. Utställare av allmänna villkor

IN Rabatt är ett varumärke som ägs av Installatörsföretagen Service i Sverige AB. Driftspartner för IN Rabatt är Sådenäs AB med organisationsnummer 556852-8326.

3. Rättighet att nyttja tjänsten

Tjänsten kan användas enbart av de företag som är medlemmar i Installatörsföretagen.

4. Avtalets parter

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållandet mellan IN Rabatt och användaren.

IN Rabatt presenterar framförhandlade inköpsavtal och de speciella villkor för köp och leverans på dessa inköpsavtal som framförhandlats. Dessa speciella villkor gäller för användaren vid nyttjande av ett inköpsavtal. Övriga villkor som inte omfattas av de speciella villkor IN Rabatt framförhandlat är alltid leverantörens ordinarie villkor för köp och leverans (läs mer under punkten 9).

5. Avtalstid

Användaren får nyttja tjänsten under den tid denne tillgjort sig denna rätt, enligt punkt 3.

6. Avslut

Användaren kan när som helst avsluta nyttjandet av tjänsten.

7. Kostnad

Tjänsten är kostnadsfri för användare som är berättigade att använda tjänsten.

8. Användares relation till leverantör

Användare genomför köp direkt hos de leverantörer som presenteras i tjänsten. Valet att använda tjänstens leverantörer sker alltid på användarens till fullo egna initiativ och ansvar. Det är användarens skyldighet att införskaffa tillräcklig information om leverantören, dess produkter och tjänster samt dess övriga köp och leveransvillkor som föreligger före nyttjande av ett inköpsavtal sker. Vare sig IN Rabatt eller Installatörsföretagen har del i den juridiska relation mellan användare och leverantör som uppstår vid köp, eller kan belastas för ansvar för inköpsavtalens leverantörers produkter, tjänster eller utförande.

9. Informationsskyldighet vid förändringar i leverantörsavtal

De framförhandlade speciella villkor som presenteras kan förändras över tid. Det är användarens ansvar att inför varje köp införskaffa information från IN Rabatt om huruvida villkor har ändrats eller ej. Detta kan ske genom notis eller nyhet på tjänstens hemsida, eller genom att ställa direkt fråga till IN Rabatts kundtjänst.

10. Medlemsorganisation

Installatörsföretagen Service i Sverige AB
Box 17154, 104 62 Stockholm
Besöksadress: Ringvägen 100, Hiss D, 118 60 Stockholm
E-post: info@in.se
Telefon: 08-762 76 00

Driftspartner: Sådenäs AB
Kundtjänst; kundtjanst@inrabatt.se
Telefon: 010-10 10 502

Våra samarbetspartners